Algemene voorwaarden


Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie
Reizen vzwAlgemene voorwaarden geschillencommissie reizen vzw Van toepassing vanaf 4 oktober 1994.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht,
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of bemiddelaar zijn verplicht:
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of -bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen,
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of reisbijstandsverzekering,
2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats,
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator,
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 1. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
4. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 1 maart 2012 golden
(€ 1 = 8,92 SEK ; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 maart 2012 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand november.

Artikel 7: Betaling van reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, het voorschot dat door de reisorganisator in zijn algemene voorwaarden werd bepaald.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
1 Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen,
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de ‘Cel verzoening’: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: verzoening.gr@skynet.b

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.
1. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
2. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
3. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning- Albert II laan 16, 1000 Brussel e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere voorwaarden X-AdventureArtikel 19: Inschrijving en betaling
Uw reservatie is definitief na ontvangst van uw reservatiebevestiging. Tenzij anders vermeld op de bestelbon bedraagt het voorschot 30% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Het voorschot dient te worden ontvangen op de rekening van X-Adventure binnen de op de reservatiebevestiging vermelde termijn, anders heeft XAdventure het recht de reis van rechtswege te annuleren. Zodra wij het voorschot ontvangen hebben, is uw reservatie gegarandeerd. Op de reservatiebevestiging staat het nog te vereffenen saldo vermeld, dit dient voor de vermelde vervaldag te worden betaald.

In geval van niet-ontvangst van het volledige bedrag op de vervaldatum, heeft X-Adventure het recht de reis te annuleren en de reiziger te belasten met de hieruit voortvloeiende kosten. Voor consumenten geldt als verwijlintrest de wettelijke intrestvoet van 4,25%, voor handelaars is dit de wettelijke intrestvoet van 8%.De reiziger zal door het verstrijken van de vervaldag van rechtswege in gebreke zijn (zonder voorafgaande aanmaning).

Artikel 20: Annulatie door de reiziger
Alle annulaties dienen aangetekend te worden verstuurd naar X-Adventure, Kerkhofstraat 511, 2850 Boom (postdatum geldt als annulatiedatum). Daarnaast moet de annulatie meteen worden gemeld aan X-Adventure, hetzij telefonisch of per email (info@x-adventure.be).

Bij iedere annulering dienen onderstaande annulatiekosten te worden betaald door de reiziger aan X-Adventure, inclusief bij overmacht.
1/Voor reizen met een vlucht inclusief of voor reizen vanaf
€800 per persoon (niet per dossier): Meer dan 60 dagen voor vertrek: 10 % van de reissom + 100% van de prijs van de vluchten
Minder dan 60 dagen voor vertrek: 50 % reissom + 100% van de prijs van de vluchten
Minder dan 31 dagen voor vertrek en no-show: 100 % van de reissom + 100% van de prijs van de vluchten 2/Voor reizen van minder dan €800 waarin geen vlucht zit inbegrepen (per persoon, niet per dossier):
Meer dan 8 weken voor vertrek: €50
Minder dan 8 weken voor vertrek:30% van de totale reissom.
Minder dan 6 weken voor vertrek:50% van de totale reissom.
Minder dan 4 weken voor vertrek:75% van de totale reissom.
Minder dan 1 week voor vertrek en ‘no-show’: 100% van de totale reissom.
Bij alle reizen worden bovenstaande kosten vermeerderd met alle door X-Adventure hiertoe reeds gemaakte kosten, waaronder de verzekeringspremie en de eventuele kosten aangerekend door de betrokken leveranciers. In geval van annulatie moet de totaalprijs van de reis binnen de twee weken na annulatie worden betaald. Het saldo wordt na onderzoek van het dossier, hetzij door X-Adventure, hetzij door de verzekeringsmaatschappij teruggestort zonder dat de reiziger recht verwerft op interesten.

Artikel 21: Wijziging door de reiziger aan de reservatie
Aanvragen tot wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren (info@x-adventure.be).
1/Voor reizen met een vlucht inclusief of voor reizen vanaf €800 per persoon (niet per dossier): De wijzigingskosten tot zes weken voor afreis bedragen € 25 per persoon + kosten aangerekend door leveranciers (bvb. naamswijzigingen vluchten)
De wijzigingskosten minder dan zes weken voor afreis: zie annulatiekosten.
2/Voor reizen van minder dan €800 waarin geen vlucht zit inbegrepen per persoon (niet per dossier): Wijzigingen betreffende verblijfstype, deelnemer of opties tot 6 weken voor afreis: €10
Wijzigingen betreffende verblijfstype, deelnemer of opties minder dan 6 weken voor afreis: zie annulatievoorwaarden. Wijzigingen betreffende bestemming of periode: zie annulatievoorwaarden.
Indien een terugbetaling plaats vindt is dit steeds met uitzondering van dossierkosten, wijzigingskosten en de verzekering.

Artikel 22: Bagage
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bagage of materiaal van de deelnemers.
De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder [lost luggage].

Artikel 23: Groepsreizen
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
Deelnemers aan groepsreizen dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet-genoten diensten, tengevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.
De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.
De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reizen, met de daarbij horende mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van weersomstandigheden, vervoersproblemen of onverwachte omstandigheden in het bezochte land. De reiziger is zich bewust van bepaalde risico’s en eventueel gebrek aan directe medische hulpverlening en communicatiemiddelen.
De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Artikel 24: Annulering en wijziging door de reisorganisator
1/ Plotse sneeuwval, storm, de omstandigheden ter plaatste of andere externe omstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. 2/ Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.
3/ Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Artikel 25: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1/ De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering. 2/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, weersomstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz,.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
3/ Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger nietnaleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger. 4/ De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook.
De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen.
5/ Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van de reizen, zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen en gewoonten.

Artikel 26: Formaliteiten
1/ De reiziger dient te zorgen voor een identiteitskaart, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis. Reizigers die niet de Belgische nationaliteit hebben dienen bij de bevoegde overheid te informeren welke formaliteiten zij dienen te vervullen.
De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reispaspoort wanneer dit nodig is. Visumaanvragen kunnen door de reisorganisator verzorgd worden, op uitdrukkelijke vraag van de reiziger en onder voorwaarde dat de hiervoor benodigde documenten op de afgesproken datum in het bezit van de reisorganisator zijn. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger. 2/ Door een reis te boeken verklaren de reizigers op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn. Hij/zij verklaren eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbinden zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan X-Adventure. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, astma, hartaandoeningen enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger. 3/ De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 27: Verloop van de reis
1/ De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding. 2/ Als de reiziger over onvoldoende fysieke capaciteiten beschikt om de reis op een veilige manier uit te voeren, kan de gids besluiten de reiziger uit te sluiten van verdere deelneming, zonder dat de reiziger kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Alle bijkomende kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 28: Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de website van de reisorganisator X-Adventure, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, productof bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan X-Adventure bvba of rechthoudende derden.

Artikel 29: Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de Site is van louter informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
X-Adventure bvba levert grote inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich toch voordoen. In dit geval, of wanneer informatie niet beschikbaar zou zijn via de Site, zal X-Adventure de grootst mogelijke inspanning doen om dit recht te zetten. Zij kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreeks schade die is ontstaan uit het gebruik van de informatie op de site.
De inhoud van de Site kan ten allen tijde worden aangepast door X-Adventure. X-adventure geeft geen garanties voor de goede werking van de site en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele slechte werking ervan.
X-Adventure kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op direct of indirecte, bijzonder of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. X-Adventure verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud van websites naar dewelke links in de Site voorkomen.

Artikel 30: Geschillen
Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 31: Garantiefonds Reizen o.v.v.
X-Adventure bvba is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar met wie de reiziger een reiscontract afsluit, kan de reiziger beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan men doen door zich te wenden tot je reisorganisator of bemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel. Vraag de garantievoorwaarden aan de reisorganisator of bemiddelaar. Daarin vind men terug onder welke voorwaarden men, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis of repatriëring kan vragen.
WORLDVENTURES © 2019